0801416Mushroom Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของเห็ดเศรษฐกิจ เทคนิคในการเพาะเห็ด กาผลิตเชื้อ การใช้ประโยชน์ของเห็ดชนิดต่าง ๆ


Importance of economic mushroom, techniques, and mushroom producction technology.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215