0801414Field crops production technology
เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่นา
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติ ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ การเจริญเติบโต การปลูกการปฏิบัติดูแลรักษา การขยายพันธ์ ศัตรูและวิธีการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยวผลผลิต การตลาด การแปรรูปเบื้องต้นของพืชไร่นา ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ


History, botanical properties, utilization,classifition, culture, culture, harvesting, marketing and effects of growth some techniques to control productivity, quality of economic crops, principle of processing modern technology involved in economic crops
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215