0801401Computer for Agriculture
คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการด้านฐานข้อมูล การวางแผน การคำนวณ การวิเคราะห์การแสดงผลค่าทางสสถิติ การควบคุมขบวนการผลิตคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร


Computer porgraming for database, planning, statistical analysis, control of agricultural processing and other application programs.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215