0801361Insects and Control
แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของแมลงศัตรูพืช การเจริญเติบโตและวัฎจักรชีวิต โทษของแมลงศัตรูพืช วิธีการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช


External and internal morphology, adaptation and growth, Life cycle, physiology and ecology, advantages and disadvantages, control and eradication of insects.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215