0403408Nursing in Childbearing Family 2
การพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร 2
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว
หน่วยกิต3 (3-0-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0403306

Course Description
มโนมติการดูแลตนเองของสตรีในครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร ที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน ตั้งแต่ระยะก่อนการสมรส ตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด การใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของสตรีในครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร
ที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน ระยะก่อนการสมรส ตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

Concepts of women and childbearing family in health deviation state during the period of premarital,pregnancy, delivery,and postpartum. Using nursing process to promote self care in women with consideration of family and community participation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54