0300449Approved Elective 1 (Pre Project)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:ต้องได้รับอนุญาตจากคณะ

Course Description
วิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะเรื่องซึ่งควรแก่การตัดสินใจตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีปัจจุบัน เนื้อหาวิชาอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา


This subject covered a topic which early update in technology, course outline will be change for suitable in each semesteer.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54