0300448Power Electronics Laboratory
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CON0300447

Course Description
การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 0300447 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง


Experiments are designed and conducted to match with the learning process and subjects in 0300447 power Electronics.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54