0300447Power Electronics
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0300333 และ CON0300448

Course Description
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่นำกระแสสูง การแปลงดีซีเป็นเอซี เอซีเป็นดีซี ในช่วงกำลังไฟฟ้าสูง ๆ การใช้ไทริสเตอร์ในการควบคุมกำลังไฟฟ้า


High-current semiconductor devices, DC-AC and AC-DC converters in high power range and using of Thyristor in power control.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54