0300331Electrical Circuit Theory
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CON0300332

Course Description
การใช้ลาปลาสทรานสฟอร์มในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ฟังก์ชันเครือข่าย โพลซีโรส์และผลตอบสนองต่อความถี่ วงจรสองทางและหลายทาง กราฟเชิงเส้น กฏของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์โหนดและเมช การวิเคราะห์วงจรโดยตัวแปรสเตท แนะนำ
วงจรแบบไม่เชิงเส้น

Using of Laplace transform in electrical circuit analysis, network function, Pole-Zero and frequency responses, two and multi port networks, linear graph Kirchhoff's Law, node and mesh analysis analysis by state variables, introduction
to non-linear circuit.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54