0300424Water Supply and Sanitary Engineering
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:เป็นนิสิตชั้นปีที่4

Course Description
แหล่งของน้ำเพื่อการประปา มาตรฐานของน้ำดื่ม เทคนิคการประปา ระบบประปาและระบบน้ำเสีย ปริมาณน้ำใช้และน้ำทิ้งในชุมชน แหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ระบบท่อประปาและท่อระบายน้ำทิ้งในชุมชน คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและคุณสมบัติของน้ำเสีย หลักเบื้องต้นของการผลิตน้ำประปาและ
บำบัดน้ำเสีย

Sources of public water supply,drinking water standards ,water treatment technique, ground water collection, water transmission and distribution ,quantity and quality of water resources,an introduction to water treatment plant ,
an introduction to wastewater treatment plant.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54