0300400Construction Management
การจัดการการก่อสร้าง
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0300399 หรือ
0300399 หรือ
0300399 หรือ
0703480

Course Description
การแนะนำการบริหารงานก่อสร้าง การประมาณราคา การวางแผนงานก่อสร้าง การเงิน วัสดุ แรงงานและเครื่องจักร เน็ตเวิร์คและซีพีเอ็มเบื้องต้น การจัดองค์กร หลักการบริหาร การควบคุมค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ ความเป็นไปได้ของโครงการ เศรษฐศาสตร์ในงานก่อสร้างและเทคนิคการก่อ
สร้าง

An introduction to construction management,estimation ,construction planning,materials requirement planning,financial planning, labor and machine planning,CPM,organization management ,cost control ,inspection, feasibility study, construction
technique.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54