0300490Fire Dynamics
พลศาสตร์ของไฟ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นของไฟ องค์ประกอบทางเคมีของไฟ จุดเริ่มต้นของไฟ ขีดจำกัดการติดไฟ เปลวไฟและไอร้อน การกระจายของเปลวไฟ การสันดาปติดเองและแบบค่อยเป็นค่อยไป พฤติกรรมของคนกับอัคคีภัย กฏช่วยชีวิตของ NFPA


Fire fundamentals, chemical characteristics of fire, fire origin, fire limits, flame and fume, flame propagation, self-ignition and simultaneous ignition, human behavior and fire, NFPA life safety code.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54