0300482Heat Pipe
ท่อความร้อน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0300362 หรือ
0300362
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Course Description
หลักการเบื้องต้นของทอความร้อนและตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ทฤษฏีพื้นฐานในการเลือก Container วิกค์และสารทำงาน การทอลองสมรรถภาพและการใช้งานท่อความร้อนชนิดพิเศษ


Principles of heat pipe and heat exchanger, fundamental theory of container selection, Vicks and working substance, performance experiment and usage, special heat pipe.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54