0300478Fluid Power System
ระบบกำลังของไหล
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0300365
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Course Description
พื้นฐานของระบบกำลังของไหล คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์ควบคุมของไหล วงจรและอุปกรณ์เบื้องต้นและสัญลักษณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรกำลังของไหล ผลของความร้อนในระบบควบคุมกำลังของไหล การวิเคราะห์ระบบ
ควบคุมกำลังของไหล การประยุกต์ใช้งานในทางอุตสาหกรรม โครงงานออกแบบ

Fundamentals of fluid power system, funtion and characteristic of fluid control equipment, circuits and basic components, standard symbols, analysis nad design of fluid power circuits, thermal effects in fluid power system,
analysis of fluid power control, industrial applications and design project.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52