0300469Finite Element
ไฟไนต์เอลิเมนต์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0300364
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Course Description
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ การประมาณภายในเอลิเมนต์ การวิเคราะห์หนึ่งสองและสามมิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และฟังก์ชั่นแบ่งหาค่าภายใน การประยุกต์ใช้


Finite element method, derivation of finite element equations, finite element types in one two and three dimensions and their interpolation functions, applications.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54