0300468Mechanical Measurement Laboratory
ปฏิบัติการการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0300463
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ

Course Description
การทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 0300463 การวัดและเครื่องมือวัด


Experiments are designed and conducted to match with the learning process and subjects in 0300463 Measurement and Instruments.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54