0300466Mechanical Vibration
การสั่นสะเทือนทางกล
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0300263

Course Description
บทนำสำหรับการสั่นสะเทือน พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การสั่นสะเทือนแบบอิสระ แบบถูกบังคับ และแบบมีตัวหน่วงของระบบที่มีอันดับความอิสระเท่ากับหนึ่ง การตอบสนองชั่วคราวของระบบการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบทที่อันดับความอิสระ
มากกว่าหนึ่ง การพิจารณาการสั่งสะเทือนในการงานออกแบบ บทนำสำหรับการสั่นสะเทือนของระบบที่วัดพารามิเตอร์เป็นแบบกลุ่มก้อนและระบบที่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนโดยการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์

An introduction to vibration, mathematics foundation, undamped and damped free and forced vidrations, vibratory systems with more than one degree of freedom, transient response of vibration systems, vibration consideration in
mechanical design, computerized vibrational analysis.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53