0301352Microprocessor Interface
ไมโครโปรเซสเซอร์อินเตอร์เฟส
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0301353

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไมโครโปรเซสเซอร์ ประวัติความเป็นมา และการนำไปใช้งานโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ระบบ 8 บิท 16 บิท และ 32 บิท ตัวอย่างของไมโครโปรเซสเซอร์ทั่วไป ชุดคำสั่งของไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยรับข้อมูล และแสดงข้อมูลเทคนิคในการ
อินเตอร์เฟส ระบบข้อจังหวะ

This course covers the historical development of microprocessors, microprocessor technologies and their applications, microprocessor architectures: 8 bits, 16 bits and 32 bits systems. Various examples of microprocessors, microprocessor instructions and
memory, input and output devices, interface techniques, interrupts and software development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215