0301429Experts Systems
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0301332 หรือ
0301111 หรือ
0301223

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและโครงสร้างของระบบฐานองค์ความรู้ พัฒนาระบบ ฐานความรู้และระบบผู้เชี่ยวชาญ นิสิตต้องทำโครงการประกอบการเรียน 1 โครงการ


This course covers the design and structure of knowledge-based systems, developing knowledge-based and expert systems. A project in an expert system area. is required.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54