0301435Advanced Information Systems Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0301332

Course Description
เทคนิคการวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ เทคนิคการบริหารและควบคุมความต้องการของผู้ใช้ที่ไม่จำกัด เทคนิคการเจรจาต่อรอง เทคนิคการประเมินระบบงานคอมพิวเตอร์ เทคนิคการออกแบบระบบงานฐานข้อมูล เทคนิคการออกแบบระบบงานเครือข่าย เทคนิคการออกแบบระงานออนไลน์ เทคนิคการควบ
คุมคุณภาพของการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เทคนิคการติดตั้งระบบการจัดการ การวางแผนและการประเมินผลหลังการติดตั้งใช้งาน 4th GL, DBMS และเครื่องมือในการพัฒนา (Computer Aided Software Engineering: CASE)

An advanced course for system analysis and design of a computer system, management and controlling an unlimited user requirement, negotiation, evaluation system, database design, network design, online system design, quality control in implementing comput
systems, hardware and sortware selection, installation, controlling and evaluation after installation, 4th GL, database management system and computer aided software engineering: CASE tools.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54