0106358Mass Media and Society
สื่อมวลชนกับสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะหน้าที่ บทบาท และความสำคัญของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน สื่อมวลชนกับสถาบันอื่นในสังคม Characteristics functions roles and importance of the language used in mass communication relationships between the mass media
institution and other institutions in the society.


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22