0401528Specific Nursing Problem Study
การศึกษาปัญหาเฉพาะทางการพยาบาล
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203401 หรือ
0401527

Course Description
ศึกษาด้วยตนเองในประเด็นปัญหาทางการพยาบาลที่คัดสรร การใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษา และเสนอผลการวิจัย ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา


Self-study in selectedproblens in nursing, conduction research process and presentation of research results under supervision of faculty members.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52