0603511Land-use and Infra-structure
การใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างสาธารณูปการ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาระบบจำแนกที่ดิน ระบบสาธารณูปการ และความต้องการในการใช้ที่ดินของเมืองและชนบท เพื่อเป็นข้อมูลในการวางผังเมืองและชุมชน ศึกษาความต้องการ การวางแผนของเศรษฐกิจการเมือง ที่สมัพันธ์กับการศึกษาสาธารณสุข
และนันทนาการ เพื่อการลงแผนการใช้ที่ดินสอดคล้องกับระบบสาธารณูปการ เสนอเป็นงานผังที่สมบูรณ์


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51