0603412Town and Regional Planning
การวางผังเมืองและผังภาค
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการวางผังเมืองและผังภาค ทั้งด้านการวางแผนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแสดงออก ทางศิลปะและวัฒนธรรม และการวางผัง และผังภาคทางกายภาค โดยอาศัยข้อมูลของเดิมและขณะที่เป็นอยู่ เพื่อสมมุติฐานในการพัฒนา
ระบบของผัง


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53