0603417Site Planning
การวางผังบริเวณ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการวางผังบริเวณ การใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในการก่อสร้าง กลุ่มอาคารและชุมชนลักษณะต่าง ๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางประโยชน์ใช้สอย การลงทุนและความคิดที่ริเริ่ม เสนอเป็นผลงานแบบและหุ่นจำลอง 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53