0603413Urban Design I
การออกแบบชุมชนเมือง 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความต้องการของชุมชนทางกายภาพและชีวภาพ ใช้ความรู้ด้านการออกแบบอาคารพักอาศัยและเน้นอาคารนันทนาการ ในการวางผังชุมชนขนาดเล็กที่สมบูรณ์แบบทั้งอาคาร สาธารณูปการและภูมิทัศน์ เสนอเป็นผลงานแบบ
หุ่นจำลอง แนวความคิดและข้อมูลสนับสนุน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51