0803312Food Engineering 2
วิศวกรรมอาหาร 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สมดุลของเฟสในอาหาร การระเหย การกำจัดก๊าซในอาหาร การทำแห้ง การกรองรูปแบบต่าง ๆ การลดขนาดอาหาร กระบวนการและกลไกการแยกสารอาหาร แอกโกลเมอเรชัน และการควบคุมกระบวนการ


Please equilibrium in foods evaporation, de-aeration, drying, filtration, size reduction, mechanical separation processes, agglomeration and process control
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54