0106327Law and Ethics of Mass Communication
กฏหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น ปรัชญา กฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาท การละเมิกฎหมายสื่อสารมวลชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22