0106221Theories of Mass Communication
ทฤษฏีการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของสมมติฐาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม และการนำทฤษฎีมาใช้ในการอธิบายผลสะท้อนจากสื่อมวลชน


Development of assumptions, concepts, theories and research related to roles, functions and influences of mass media on Thai society, application of mass communication theories in analyses of mass media effect on society.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24