0204419Quantum Mechanics 2
กลศาสตร์ควอนตัม 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการรบกวน อนุภาคเหมือน กลศาสตร์เมทริกซ์ ทฤษฎีการรบกวนที่ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการกระเจิง ระบบอนุภาคและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า


Degenerate and non-degenerate perturbation theory, identical particles, matrix mechanics, times dependent perturbation theory, scattering theory, particle systems and electromagnetic fields
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54