0204206Introduction to Astronomy
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์ ระบบพิกัด เวลา ระบบสุริยะ ดวงดาวและวิวัฒนาการของดวงดาว ดาราจักรโครงสร้างและวิวัฒนาการของจักรวาล


History of astronomy, coordinate systems, time, planetary systems, stars and stellar evolution, galaxies, structure and evolution of the universe
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54