0204396Physics Laboratory 6
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 6
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0204394 หรือ
0204394

Course Description
ปฏิบัติการต่อเนื่อง ของ 0204 394 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 5 เกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ของแข็ง สารกึ่งตัวนำ ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53