0204394Physics Laboratory 5
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 5
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0204294

Course Description
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ของแข็ง สารกึ่งตัวนำ ฟิสิกส์ อะตอม และนิวเคลียร์


Experimentation in electronics, solid state physics, semiconductors, atomic physics and nuclear physics
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54