0204341Fundamental Electronics
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201101 และ 0204102 หรือ
0201101 หรือ
0204102 หรือ
0204102 หรือ
0204202 หรือ
0204202

Course Description
ทบทวนเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ การปล่อยอิเล็กตรอนเนื่องจากความร้อน หลอดสุญญากาศ สารกึ่งตัวนำ รอยต่อพีเอ็น ทรานซิสเตอร์ชนิดรอยต่อ ทรานซิสเตอร์ชนิดควบคุมด้วยสนามไฟฟ้า วงจรเรียงกระแส วงจรกรองสัญญาณ
วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านและสูงผ่าน วงจรจ่ายไฟความต่างศักย์คงค่า ทบทวนการวิเคราะห์ฮาร์มอนิกของฟูริเยร์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ : ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ หม้อแปลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ออสซิลโลสโคป มิเตอร์ และอื่น ๆ

Review of AC and DC circuit analysis, thermionic emission, vacuum tube, semiconductor, p-n junction, junction transistor, field effect transistor, diode circuits, filter, RC high pass and low pass filter,
voltage regulator, review of Fourier harmonic analysis, electronic components; resistor, capacitor, inductor, transformer, electronic instruments, oscilloscope, meter,
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54