0204317Solid State Physics 1
ฟิสิกส์ของแข็ง 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0204318

Course Description
พันธะของแข็ง โครงสร้างผลึกและการเลี้ยวเบน พลังงานของโครงผลึก ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระและสมบัติของโลหะ ทฤษฎีแถบพลังงานของแข็งและสารกึ่งตัวนำ


Bonds associated with solids, crystal structure and diffraction, crystal energy, free electron theory and properties of metals, band theory of solids and semiconductors
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54