0201510Semigroup
กึ่งกลุ่ม
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201506 หรือ
0201241 หรือ
0201241

Course Description
กึ่งกลุ่ม กลุ่มอุดมคติ กึ่งกลุ่มแถบ และกึ่งกลุ่มแลตทิช กึ่งกลุ่มเชิงเดียวทางซ้ายและกึ่งกลุ่มเชิงเดียวทางขวา กึ่งกลุ่มปรกติ กึ่งกลุ่มผกผันการลงรอยกัน กึ่งกลุ่มปันส่วน ความสัมพันะของกรีน กลุ่มทางซ้ายและขวา


Semigroups, ideal groups, strip semigroups, Lattices semigroup. Left and right single semigroups, normal semigroups, conguence inverse semigroups, partial semigroups. Green relations. Left and right groups.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54