0709495Perception, Cognition and Communication
การรับรู้ การคิดและการสื่อสาร
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีต่อการรับรู้และการรู้คิด ตลอดจนการเรียนรู้ของบุคคล อิทธิพลของการสื่อสาร การศึกษาพัฒนาการทางการรับรู้และการรู้คิด สติปัญญาของบุคคลเกี่ยวกับการรับทราบ การจดจำและการกระทำ การค้นหาวิธี การปลูกฝัง และเพิ่มพูนความสามารถในการรับรู้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212