0709485Pain Therapy
การบำบัดอาการปวด
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กลไก ปัญหา สาเหตุ ของอาการปวดชนิดต่าง ๆ การใช้ยา การบริหารร่างกายเพื่อป้องกันและบำบัดอาการปวด การใช้ผ้าพันแผลชนิดยืด และวัสดุการแพทย์อื่น ๆ การใช้สมุนไพร การนวด การประคบ และวิธีการอื่น ๆ เพื่อบำบัดอาการปวด 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215