0709483Food and Drug Control Management
การบริหารงานควบคุมอาหารและยา
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาของงานควบคุมอาหารและยา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการควบคุมอาหารและยา ตลอดจนผลกระทบต่อสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการบริหารงานควบคุมอาหารและยา โครงสร้างและองค์กรที่รับผิดชอบ
กฎหมายและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุม รวมถึงการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215