0709475Fundamental of Occupational Medicine
อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0709308

Course Description
ลักษณะและอาการของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือจากสภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค หรืออันตรายต่อสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพต่าง ไ ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยโรคหรืออาการผิดปกติอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215