0709474Fundamental of Industrial Hygiene
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0204204 หรือ
0709308

Course Description
อันตรายจากสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ตามประเภทและลักษณะงาน ตลอดจนหลักทั่วไปในการประเมิน และควบคุมอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54