0105326English for Business Communication 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานทางธุรกิจบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เช่น สัมภาษณ์สมัครงาน การรายงานปากเปล่าจากรายงานที่ได้เตรียมจาก การอ่านสิ่งพิมพ์ การสนทนาทางธุรกิจตามหัวข้อต่าง ๆ
และการสนทนาทางธุรกิจตามหัวข้อต่าง ๆ และการสนทนาโดยจำลองสถานการณ์จริง

Writing business letters in English, such as business reports, meeting and conference reports, and other reports; listening and speaking, practice such as job interviews, oral presentations; reading business journals and newspapers; and business
conversations specific topics by simulating real situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54