0709460Preventive Dentistry
ทันตกรรมป้องกัน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การป้องกันความผิดปกติของฟัน และช่องปาก ความผิดปกติจากการพัฒนาการ ยา พันธุกรรมและสารเคมี การป้องกันอุบัติเหตุ การดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน การป้องกันมะเร็งช่องปาก การสัมมนามาตรการการป้องกันโรคในช่องปาก และเอกสารงานวิจัย
ทางทันตกรรมป้องกัน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215