0709458Investigation of Outbreak
การสอบสวนโรคระบาด
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0709201

Course Description
ความหมายของการระบาดของโรค รูปแบบและการระบาดของโรค ขั้นตอนการสอบสวนการระบาดของโรค กรณีศึกษาการสอบสวนโรค ระเบียนรายงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบสวนโรค 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215