0709454Elderly Care
การดูแลผู้สูงอายุ
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาพัฒนาการของผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อยและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54