0709448Health Education for Mass
สุขศึกษาเพื่อมวลชน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยามศัพท์ และคำที่เกี่ยวข้อง หลักการให้สุขศึกษาทางสื่อมวลชน การเรียนรู้ การจูงใจ ค่านิยม ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการให้สุขศึกษาทางสื่อมวลชน วิธีการให้สุขศึกษาทางสื่อมวลชน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
การวิจัยและการประเมินผลงานสุขศึกษา ฝึกปฏิบัติการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อมวลชน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215