0709447Health Education for Community
สุขศึกษาเพื่อชุมชน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการให้สุขศึกษาในชุมชน นิยามศัพท์ และคำที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ การจูงใจ ค่านิยม ปัจจัยทางสังคมกับการให้สุขศึกษา วิธีการให้สุขศึกษาในชุมชน เทคโนโลยีและนวตกรรมสุขศึกษา วิธีการให้สุขศึกษาในชุมชน การดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชน การวิจัย
และประเมินผลงานสุขศึกษาในชุมชน ฝึกปฏิบัติการดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215