0709445Health Behavior Modification
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการป้องกันรักษาและการดำรงไว้ซึ่งความมีสุขภาพดีทั้งกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ของบุคคล 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215