0709487Independent Study in Public Health
การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ครอบคลุมประเด็นคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาตามขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22