0709480Crude Drug
สมุนไพร
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทิศทางการพัฒนาสมันไพร สมุนไพรกับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สมุนไพรที่ใช้ในกงานสาธารณสุขมู,ฐานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ชื่อไทย ชื่อทางพฤกษศาสตร์ ประโยชน์ที่ใช้ วิธีนำมาใช้ การปลูกอันตราย
ข้อจำกัด ข้อควรระวัง


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215